تلاش برای شکل دادن به یک بدیل سوسیالیستی

جمهوری اسلامی در یک بحران همه جانبه دست و پا می زند و سرنگونی آن در دستور روز قرار گرفته است. سرکوب و خفقان سیاسی، تشدید بحران اقتصادی، فقر گسترده و گرانی، بیکاری و ناامنی اقتصادی، و هجوم به سطح معیشت طبقه کارگر و توده های زحمتکش، جامعه را در آستانه اضمحلال قرار داده است. سیاست اعمال ریاضت اقتصادی در کنار تحریم فلج کننده اقتصادی به وخامت اوضاع افزوده است. از طرف دیگر بی حقوقی سیاسی و اجتماعی و پایمال کردن هر روزه ابتدائی ترین حقوق زنان و جوانان جامعه ایران را در آستانه انفجار قرار داده است. در این اوضاع کل نیروهای اپوزیسیون بورژوائی ایران خود را آماده می کنند تا در هنگام رشد اعتراضات کارگری و توده ای به کمک قدرت های امپریالیستی کنترل اوضاع را در دست بگیرند و نظام سرمایه داری را از تعرض انقلاب مصون بدارند.

ما در اوضاع کنونی برای شکل دادن به یک آلترناتیو سوسیالیستی، تامین ملزومات و رفع موانع آن تلاش می کنیم. ما طبقه کارگر، جنبش آزادی خواه زنان، جوانان انقلابی و مردم زحمتکش ایران را به اتحاد و تشکل در سطوح مختلف برای برافراشتن پرچم  سوسیالیسم و بسیج حول یک راه حل انقلابی کارگری و شورائی فرا می خوانیم!

اطلاعیه پایانی نشست سوم

احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست – فرانکفورت

برای خواندن ادامه اطلاعیه لطفا کلیک نمائید

اعلامیه های شورا

Reporte Reunion Conjunta Ultimo Reporte sobre el Primera Reunión Conjunta Miércoles, 20 del mes de mordad del año 1387 (Calendario persa) Miércoles, 10 de agosto de 2008 Reporte relativo a la reunión conjunta de partidos, organizaciones e instituciones de izquierda y comunistas que intentan constituir una alternativa socialista  

ادامه

آخرین مقالات

رفقای شورای نمایندگان احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست با درودهای گرم چند سال از تشکیل این شورا می گذرد و حزب ما نیز از ابتدا با این درک  وارد این اتحاد شد که بتواند در کنار سایر نیروها ، با توجه به حوادث مهمی که در

ادامه

مقالات رسیده

مبارزه ایدئولوژیک : نقش ها و ضرورت ها 1 – ایدئولوژی یک امر و مقوله ی طبقاتی است.بر پایه منافع طبقه معینی شکل می گیرد و انعکاس برگردان همین منافع در سازواره های مختلف معنوی و روحی و "وجدانی" است.این وارونگی البته قبل از هرچیز

ادامه

درباره شورا

ما کمونیست ها اعلام می کنیم که آزادی جامعه ایران در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، درهم شکستن کل ماشین دولتی، مستقر کردن وسیع ترین آزادی های سیاسی، تضمین حقوق و برابری فردی و اجتماعی، و گذار به یک جامعه آزاد و عاری از ستم و استثمار است. ما پایان دادن به فقر و تبعیض و اختناق و نابرابری را با حفظ بنیادهای نظام استثمارگر طبقاتی کنونی غیر ممکن می دانیم.

ما کمونیست های ایران ماهیت نزاع و کشمکش های بین رژیم جمهوری اسلامی و قدرت های امپریالیستی را ارتجاعی میدانیم. ما براین باوریم که دود سیاست تحریم های اقتصادی و تهدیدات جنگی مستقیما به چشم کارگران و مردم ایران می رود. کارگران و مردم ایران در این میان ضمن تشدید مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ماهیت امپریالیستی سیاست قدرت های غربی را افشا و برملا می کنند.

آخرین مقالات

خرداد ۱۷۱۳۹۵
Ultimo Reporte sobre el Primera Reunión Conjunta

Reporte Reunion Conjunta Ultimo Reporte sobre el Primera Reunión Conjunta Miércoles, 20 del mes de mordad del año 1387 (Calendari

ارديبهشت ۱۱۱۳۹۵
برای اتحاد و همبستگی صفوف طبقه کارگرایران تلاش کنیم!

  برای اتحاد و همبستگی صفوف طبقه کارگرایران تلاش کنیم!   کارگران و زحمتکشا

بهمن ۲۴۱۳۹۴
انتخابات نمایشی رژیم جمهوری اسلامی را تحریم کنیم !

  !انتخابات نمایشی رژیم جمهوری اسلامی را تحریم کنیم برگزاری انتخابات مجلس

فروردين ۱۰۱۳۹۵
تعرض دولت و سرمایه داران به کارگران را باید در هم شکست!

اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب ، سازمان ها و نهادهای چپ وکمونیست در مورد اعل

زنده باد اتحاد بین المللی کارگران

کارگران جهان متحد شوید