سه شنبه04242018

Last update11:40:30 AM

Back شما اینجا هستید: خانه مقالات مقالات و مطالب مقالات اعضای شورا اختلاف ما بارفقای سازمان راه کارگر وکارگران انقلابی ایران راه کارگر

اختلاف ما بارفقای سازمان راه کارگر وکارگران انقلابی ایران راه کارگر

 اختلاف ما بارفقای سازمان راه کارگر وکارگران انقلابی ایران راه کارگر

درباره آلترناتیو ...  ونحوه پیشبرد مباحث آتی

اخیرا بعد ازانتشار بولتن شماره 2 و برگزاری نشست چهارم شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها ونهادها،تمایلی به ادامه بحث حول آنچه که قراربود انجام بشود، یعنی بحث حول ساختار ومضمون این اتحاد که اساسا به همین منظورنیز بولتن علنی سازماندهی شده بود،دیده نمیشود. وطی این مدت جزیک مطلب بی ارتباط با دوموضوع فوق مطلبی به بولتن نرسیده و درپاسخ به برنامه ریزی مسئولین اطاق پالتاک هم، چون بحث حول  موضوع مربوط به اختلافات، داوطلبی نیافت ،موضوع چشم انداز «شورای همکاری ...» به بحث جلسه پالتاکی گذاشته شد.گویاعلیرغم انتخاب نام «شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست...»هنوزبرای بخشی از جریانات درون شورااین نام مبهم است وچشم اندازاین جمع برایشان روشن نیست.

 

علت عدم تمایل به ادامه مباحث حول موضوعات تعیین شده بسیار روشن است .ماقبل از نشست چهارم ودرجلسات مکرر گفتیم که این نیروها اگرنخواهند دررسیدن به هدف شان، قبل از تدوین چهارچوب های برنامه ای و پلاتفرمی ،  مباحث شان را علنی کنند و علاوه برفعال کردن اعضا و هوادارانشان سایر جریانات چپ وکمونیست و فعالین جنبش کارگری و کمونیستی راهم به این مباحث جلب بکنند.یعنی یکسری مباحث برنامه ریزی شده وهدفمند را پیش نبرند ،ممکن است کارنشست سترون شود ... (به دونمونه درضمیمه مراجعه کنید.)

دراین زمینه بعد ازتلاشهای زیاد و صرف انرژی فراوان درآستانه نشست 4 ظاهرا همه موافقت کردند که برای پیش برد این مباحث بولتنی منتشرشود. مصوبه جمع هم درمقدمه بولتن قید شد وگفته شد که؛ «با انتشار اولین شماره بولتن مباحث  مربوط به ساختار ومضمون اتحاد، از همه صاحب نظران و فعالین  جنبش کارگری و کمونیستی دعوت میکنیم  نظرات و نقد ها وپیشنهادات خود را  درباره موضوعات زیربه آدرس نشریه ارسال دارند.

1- این اتحاد دارای چه ساختاری باید باشد ( سمت گیری حزبی ، اتحاد جبهه ای  ، اتحاد عمل پایدار وقطب چپ و یا قطب سوسیالیستی  و اگر چنین سمت و سوئی دارد نیروهای شرکت کننده در ان کدامتد ؟..

2- بلحاظ مضمون : هدف نهائی و برنامه مبارزاتی و پلاتفرم  و آلترناتیو آن چه باید باشد...؟ .»

 

اما بعد ازانتشارشماره اول بولتن که مقالات منتشره درآن بیشترازهردری سخنی بود تا تمرکزروی مباحث اصلی،برخی ازنیروهابرای برگزاری نشست چهارم ،-بدون تدارک لازم وکافی-  فشار آوردند ودرنتیجه نشست چهارم برگزارشد. دراین نشست حول یک سند سیاسی و پلاتفرم مطالباتی ضمیمه آن توافق شد. سپس ازاین نقطه نظر که معلوم نبود این اتحاد هدف اش چیست و چه نوع اتحادی را میخواهد سازمان بدهد؟ ظاهرا حل شد. تشکلی بنام شورای همکاری  نیروهای چپ وکمونیست ...پیشنهاد شد و فی المجلس به تصویب رسید . بدین ترتیب تشکلی شکل گرفت بنام «شورای همکاریهای نیروهای چپ و.. »که دارای چهارچوب نظری و پلاتفرم مبارزاتی است – حالا اشکالات وتناقضات اش چیست ؟دراینجا مورد بحث مانیست . هرچی هست جمع با آن موافقت کرد. بدین ترتیب این جمع باتصویب زودهنگام  این مبانی و پلاتفرم  وانتخاب نام «شورای همکاری ...» هویت خویش را تعیین کرد وهدف خودرا که ایجاد یک قطب و یاجریان بزرگتر ازکمونیستها و پیشروان کارگری... ازطریق علنی کردن مباحث اش ومشارکت دادن آنها دراین مباحث و تدوین نقطه نظرات پس ازآن بود،به فراموشی سپرد. آنگاه مضحک است که شاهد بحث فعالی باشیم ویا انتظارداشته باشیم دیگران که نقش و مشارکتی درمباحثه نظری وتدوین آن نداشته اند، مشتاق پیوستن به شورا باشند. فراموش نکنیم که اتحاد چپ کارگری واتحاد انقلابی  هم درست بعد از تصویب زودرس چنین پلاتفرمی بود که با بحران عدم استقبال دیگران وخروج نیروها ازآن مواجه شد. به نظر ما اکنون باید سعی کنیم  باانتخاب مسیردرست به این تناقض فائق بیائیم.

همانطور که گفتیم ،باتوجه به نتایج نشست چهارم ، سطح  تلاشهای مشترک برای ایجاد قطب سوسیالیستی و یا جبهه چپ انقلابی و یا پایان دادن به پراکندگی و افتراق جنبش کمونیستی  به سطح همکاریهای مشترک تنزل پیداکرد . همکاری مشترک دیگر نیازی به مباحثه وپلاتفرم و ساختار وغیره ندارد. آن مبانی هم که درنشست چهارم به تصویب رسید سطح اش بسیار فراتر از همکاری های مشترک است. لذا تشکلی بوجود آمده تحت عنوان شورای همکاری...  و تمام مسائل مورد بحث و سئولات استراتژیک ومورد نیاز یعنی قصد از تجمع واتحاد چیست ؟،اینکه میخواهیم درسطح جبهه و یا وحدت های حزبی حرکت کنیم و برنامه وپلاتفرم  ناظر برآن چه بایدباشد؟- مقدمه بولتن-بعد از نشست چهارم محلی اراعراب ندارند. چرا که نشست هم صاحب نام شده است «شورای همکاری... » و هم دارای موازین سیاسی و حتی بسیار فراتر از برنامه یک همکاری مشترک است وهم اساسنامه ای دارد که تاکنون همکاریمان را براساس آن پیش برده ایم. و طبیعتا هرجریان ویا فردی هم که بعد ازاین بخواهد به این جمع بپیوندد، مجبوراست چهارچوب تعیین شده درنشت چهارم را بمثابه آخرین نشست بپذیرد.

پس ما اکنون یک جمعی هستیم که باهم همکاری مشترک میکنیم درراستای مواردی که حول آنها اشتراک نظر داریم. مثلا میخواهیم اطلاعیه بدهیم . یک یا چندنفرپیشنویسی تهیه میکنند  و بقیه هم میخوانند اصلاحاتی وارد میشود و بعد منتشر میکنند و هرکس  نخواست میتواند امضا نکند. سایرفعالیت های مشترک هم به همچنین.

 اینجا دیگر انگیزه ونیازی به بحث حول اختلافات برنامه ای، نظیر اختلاف باراه کارگر درباره ماهیت سوسیالیسم و مجلس موسسان وغیره باقی نمیماند. چون این بحث درراستای نه همکاریهای مشترک بلکه درراستای وحدت های حزبی است وجمع درپی همکاریهای مشترک است نه وحدت های حزبی یا تشکیل جبهه انقلابی و امثالهم.

آنچه که این جمع بعد ازنشست چهارم و  محدود کردن خود به همکاریهای مشترک پیش رو دارد ولازم است حول آنها به مباحثه و مشاوره بپردازد . هما نا چگونگی سازماندهی کارهای عملی مشترک فعلی و برنامه ریزی و تدارک فعالیت های آتی است.تا بتواند همکاریهای خودش را گسترش دهد.

با این حساب اکنون ما یک مرحله را بابخشی ازنیروها ی چپ وکمونیست طی کرده ایم،اسم آنرا میگذاریم مرحله اول. بیش از5سال همکاری و مجادلات خوب و بد وآرزوها وایده های واقعی و ذهنی ما این شده است که باهم همکاری مشترک میکنیم . نه چیزی بیش ازآن.

البته هستند برخی نیروهاکه همکاری مشترک برایشان هدف غائی است اما به نظرما اگر بنا باشد درجنبش کمونیستی پراکنده و بی ارتباط با طبقه کارگر تحولی ایجاد شود و بتواند با فعال کردن سایر فعالین جنبش کارگری و کمونیستی به مسائل وموانع پیشاروی طبقه کارگر و سوسیالیسم درکشورما جواب بدهد،وموانع تدوین تئوری انقلاب را ازپیش پابردارد، راه درازی درپیش رو داریم .

مرحله دوم باید به این مسائل پاسخ دهد.مرحله ای باشد هدفمند و نیروهای وسیعتری را درمیاحث نظری مشارکت دهد .بنابراین چهارچوب این بحث ها و روند پیشبردآن را نیروهای تعیین میکنند که به چنین چشم اندازی میاندیشند وباور دارند. با نیروهائی که اساسا به این مسائل نمیاندیشند ،مجادله حول این موضوعات وقت تلف کردن است.فراموش نکنیم که چندسال طول کشید تا تنها علنی شدن مباحث  و بحث حول مضمون و ساختاراتحاد مورد پذیرش قرارگیرد، اما نتیجه چی شد !؟

ازاین رو مرحله بعدی ازنقطه نظر ما بسیار حیاتی برای جنبش کمونیستی و کارگری ایران است وباید بابرنامه ریزی و مشارکت دادن آگاهانه حدالامکان همه نیروهای درگیر درجنبش کمونیستی وانقلابی ایران مباحث اساسی و مسائل مورد مناقشه درکل جنبش کمونیستی وکارگری را به بحثی سازمانیافته وهدفمند بگذاریم .برخی اختلافات عمده درجنبش روشن است .ولی اساس اختلافات واشتراکات درجریان مباحث برنامه ای روشن میشوند . ما معتقدیم که این بحث ها باید ازحالت انتزاعی ،درآمده و درپیوند باتحلیل اوضاع اقتصادی اجتماعی و روند مبارزه طبقاتی  انجام پذیرد.

بعنوان مثال تجربه نشست چهارم  نشان داد که وقتی درچهار چوب نیرو های همکاری مشترک اختلافات عمده حول آلترناتیو سوسیالیستی  قطب بندی شد . رفقای راه کارگر باطرح تیتر بحث بسیار مهم مربوط به« حق رای عمومی» و «مجلس موسسان» در برابر اکثریتی که شوراها و غیره را مدنظرداشتند. عملا اکثر نیروهای مخالف نظرخود را درگوشه رینگ قراردادند. نتیجه آن مثل همیشه شکسته شدن اتحاد و انسجام این نیروهادربرابر راه کارگربود بطوری که هنگام تهیه گزارش واعلام موضع دربرابر فورمولبندی رفقای راه کارگر ازرادیکال ها خبری نبود و فقط سه جریان به یک فورمولبندی مشترک رسیدند. سازمان ما که هم درمناظرات وهم باارائه کتبی نظرخود درباره آلترناتیو ... ازشوراها ودیکتاتوری پرلتاریا دردوران گذار دفاع کرده بود بی ابهام درنقطه مقابل رفقای راه کارگرقرارگرفته و دراین زمینه بارفقا اختلاف روشن دارد وازبحث ومناظره استقبال میکند . این بندی از موضع مادرباره دولت آلترناتیو است که قبلا به شوراارائه شده است

«سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ، واژگونی جمهوری اسلامی بمثابه برجسته ترین تکیه گاه نظام سرمایه داری حاکم بر ایران و سر سخت ترین دشمن آزادی طبقه کارگر و جایگزینی آن توسط جمهوری فدراتیو شورایی را وظیفه عاجل خود می داند .

جمهوری فدراتیو شورایی ایران ، اجتماع آزاد . سوسیالیستی کلیه کارگران و زحمتکشان ایران است و تمامی قدرت در آن به مردم متشکل در شوراهای شهر و روستا تعلق دارد .

در جمهوری فدراتیو شورایی ایران ، مرجعیت با اکثریت مردم یعنی کارگران و زحمتکشان است . دولت شورایی تجلی عینی اراده آنان محسوب می شود .

با انحلال نهاد های بوروکراتیک و نظامی بورژوازی ، شوراها بعنوان مراجع قانونگذاری و اجرایی هر دو عمل می کنند و در آن نمایندگان توسط انتخاب کنندگان قابل عزل خواهند بود .

جمهوری فدراتیو شورایی ایران ، دیکتاتوری پرولتاریای شهر وروستاست که برای امحای سرمایه داری ، لغو مالکیت خصوصی بورژوایی بر ابزار تولید و مبادله ، محو استثمار انسان توسط انسان و استقرار سوسیالیسم که در آن رفاه ، آزادی و برابری حق طبیعی و غیر قابل انکار هر انسان است  و در چهارچوب آن وسیع ترین آزادیهای سیاسی و عقیده و بیان برسمیت شناخته می شوند ، تلاش می کنند .»

روشن است که درشعاع این دونظر، طیف نظرات وسیعی ورنگین کمانی از نیروها،احزاب وفعالین کمونیست قرردارند که هنوز بحث های لازم ومجادلات سازمانیافته انجام نگرفته است تا جایگاه واقعی خودراباز یابند.

ما درخیلی موارد دیگرهست که باراه کارگر اختلاف چندانی نداریم وفکرمیکنیم تازه اینها هم باید باروش نوین به بحث گذاشته شوند. تاکنون راه کارگر توانسته است خیلی از شعارهای برنامه ای خود را به بخشی از  دیگر سازمانهای کمونیستی بقبولاند . مثل آوردن - زنده باد آزادی قبل از زنده باد سوسیالیسم و یا آزادیهای بیقید وشرط سیاسی ،نفی دیکتاتوری پرلتاریا دردوران گذار و یا نظراتی درباره ترکیب طبقه کارگر،و... خیلی ها که اکنون این شعارها را دربرنامه خوددارند و زیراعلامیه های خود مینویسند، قبلا با آنها مخالف بودند یا اینکه تشکل شان بعد ازطرح این مباحث شکل گرفته است. متاسفانه مثل مورد اخیر این قبول کردن ها اغلب تحت شرایط و جو حاکم پذیرفته شده و فهم همسانی ازآنها نیست ویادریک مباحثه سالم ورفیقانه واشکافی نشده.واین بیشتر به تشتت دامن زده است.

 درمورد اخیر هم همین قائده صدق میکند. رفقادرعقب راندن مخالفین نظریشان،تا آنجاپیش رفته اند که آنهائی هم که درمقابل شان ازسیستم شورائی دفاع می کردند ومیکنند وظاهرا مخالف نظرراه کارگریها درباره «حق رای عمومی و مجلس موسسان» هستند،درتحلیل نهائی همان حرف رامیزنند، یعنی عملا همان وظایف مجلس موسسان را به کنگره شوراها میدهند. یعنی اختلاف میماند سر نام! البته بدون رودرباسی باید گفت این نقطه قوت راه کارگر است اگر هم نقطه قوت شان نباشد،عدم استحکام نظری نیروهای دیگر ونظرات شنر گاو پلنگی آنها وجو حاکم بر اوضاع فعلی بعد ازفروپاشی شوروی است که طی زمان زمینه مقبولیت آنهارا بوجود آورده است.حالا خودرفقای راه کارگرچقدرکارکردعملی این شعارهارا درمبارزه طبقات استثمارگر و استثمار شونده وستمگروستمکش ،برای خودشان انکشاف داده اند،بدرستی نمیدانیم .اینها تنهادربحث سازمانیافته هدفمند ودرارتباط با روند مبارزه طبقاتی روشن میشود و به تدوین تئوری انقلاب ایران و استراتژی و تاکتیک مترتب برآن یاری میرساند.

مارفقای سازمان راه کارگر  و کارگران انقلابی ایران راه کارگررا حول این نظرات جریانی منسجم میدانیم و بحث های مطرح ازسوی آنها را جدی میدانیم  و فکر میکنیم این اختلافات و پاسخ به آنها پاسخ وراهیابی برای حل مسائل پیش روی جنبش کمونیستی وکارگری ایران است این نظرات درسطح وسیعی درداخل وخارج کشور مطرحند و خیلی احزاب و سازمانها وفعالین جنبش دراین مورد حرف دارند. لذا

اگر رفقای راه کارگر هردو سازمان، اعلام آمادگی بکنند حاضریم با گذاشتن انرژی لازم درسازماندهی و پیشبرد این مباحث کوشش مشترکی را به همراه دیگر نیروها که به طی چنین مسیری باوردارند، آغاز بکنیم. ما رئوس این مباحث رابرای این مرحله درزیرآورده ایم بدیهی است که میشود مواردی را حذف و اصلاحاتی را به آن وارد کرد و یا به چند مرحله تقسیم کرد و به چند عنوان کلی تقلیل داد دراین زمینه میشود با دیگران به مشورت نشست. و طبیعتا هرجریان دیگری هم که مایل باشد میتواند به این مباحث بپیوندد. این مباحث تنها مربوط به اختلافات درونی  شورای همکاری نیست بلکه مسائل مبتلا به جنبش کمونیستی وکارگری و علل عمده بی عملی پراکندگی و بی ارتباطی کمونیستها با جنبش کارگری است. این مباحث که محتوا واجزای همان بند مربوط به مضمون وساختاراتحاد است  به قرارزیر جمعبندی شده. که مسلما مدت زمان لازم را باید به آن اختصاص داد وبا صبروحوصله وباجلب و جذب سایر جریانات و فعالین جنبش آنرا پی گرفت.

 

1-      تحلیل سرمایه داری معاصر ازجمله جهانی شدن وتبعات آن

2-      تحلیل سرمایه داری ایران درعصرجهانی سازی سرمایه داری و رسته های مختلف آن /صنعت ،تجارت ،خدمات ، کشاورزی ..ترکیب و کمیت نیروی کار دربخشهای مختلف و ازلحاظ اجتماعی مسائل مربوط به  ملیت ها ، زنان و غیره

3-      عصرامپریالیسم و تحولات آن

4-      درک ما ازآلترناتیوسوسیالیسی(چه نوع سوسیالیسمی)وروند استقرارآن درایران وخطوط عمومی برنامه آن چیست

5-      چه نقدی به تجربه شوروی داریم

6-      موقعیت طبقه کارگرایران ودوستان و دشمنان  آن درمبارزه برای سوسیالیسم

7-      رابطه سوسیالیسم ودموکراسی درمبارزه برای سوسیالیسم

8-      استراتژی سرنگونی سرمایه داری درایران ودوران گذار، مجلس موسسان ،حق رای عمومی، یافدراتیوشوراوئی ودیکتاتوری پرلتاریا.

9-      آیا اتحادهای اجتماعی  درمبارزه طبقه کارگرضرورت دارد؟ چه نوع اتحادهائی و با کدام نیروهای اجتماعی مطرح است؟

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 7 بهمن ماه1395

/////////////////

ضمیمه ها

بادداشت  رفیق حسن هم ضمیمه است

بادرود به رفقای گرامی

رفقای عزیز،بعد از مباحث متعدد و تصحیحات مکرر، آنچه که ازآب درآمده متن پیوست است. بعد ازاینکه متن تهیه شده توسط سوکمیسیون سه نفره  به ما، یعنی رفیق حسن حسام ویدی محول شد تا آنرا مطابق مباحث کمیسیون  و برمبنای اشتراکات جمع تلفیق و  تلخیص و تکمیل بکنیم ، جلسات زیادی گذاشته شد، پیشنهادات مکرر دیگری دریافت شدورایزنیهای لازم صورت گرفت . نتیجه کار ما دونفر یک بار به جلسه کمیسیون نه نفره ارائه شد  ولی رفقا را قانع نکرد. درنتیجه دوباره ازطرف رفقا پیشنهادات واصلاحیه هائی برای تصحیح و تکمیل آن دریافت کردیم  . ماهم بناچار هرچی که دریافت کردیم در آن گنجاندیم طوری که رضایت خاطر همه فراهم شود.دوروز پیش پیشنهادات دیگری از رفیق روبن رسید که چون بخشی از آن را قبلا وارد کرده بودیم  . بند آخری پیشنهاد ایشان را هم در بند 20 عینا آوردیم تا چیزی از قلم نیافتد. من شخصا دراین کمیسیون  و درجریان آخرین وظیفه ای که باتفاق رفیق حسن برای تلخیص و تدوین و تکمیل بیانیه برعهده گرفتم ،نه بعنوان نماینده سازمان، بلکه نماینده نشست سوم  تلاش کردم نقطه نظرات رفقا تاجائیکه ناقض یکدیگر نباشند، دربیانیه وارد شوند. نظرات خودم را درجلسات گفتم  ودرباره صدور چنین متن بیانیه ای نظرات کتبی ما نیز دراسنادمنتشره نشست موجود است .

همانطورکه گفتم من اگر به سهم اندک خودم(چون بیشتر کاردوش رفیق حسن بوده) کاری روی بیانیه کرده ام ، محدود بوده  به وارد کردن نظرات رفقا، خودم چیزی اضافه نکردم ودرحد یک بند هم اصلاحیه ای وارد ننمودم . چون  درباره پلاتفرم ومنشور نظرات سازمان ما قبلا بصورت کتبی ارائه شده است. فکر میکنیم تدوین منشور ویا پلاتفرم لازم وضروری است  بویژه دراین زمینه اشتراکات زیاد است . اما معتقدیم  چنین پلاتفر ویا منشوری میباید نتیجه یک بحث عمومی  روبه بیرون باشد تا هم ازپشتوانه کارتحقیقی و تئوریک برخوردار باشد و هم اعضا ، هواداران جریانات و فعالین جنبش کارگری فرصت دخالتگری  داشته باشند . وحال اینکه اعضای جریانات شرکت کننده هم اغلب ازوجود این مباحث بی اطلاع اند.  متنی که حاضرشده است بیشتر یک پلاتفرم ناقص است تا یک بیانیه سیاسی روشن وشفاف. همین نوسان بین بیانیه سیاسی و پلاتفرم هم بانی  بروز این همه اختلاف  و صرف مدت زمان طولانی برای جمع وجورکردن متن حاضر بوده است

به هرحال ،نظرمن این است که اینک کارووظیفه ما تمام شده است  اکنون همین متن را با همه نواقص آن  برای شما میفرستیم که اگر صلاح دیدیدروانه شورای نمایندگان بکنیم تا بقیه رفقا هم فرصت بررسی ونظردهی حول آن را داشته باشند. طبیعتا درآنجا هم فرصت لازم برای ارائه پیشنهاد و نظر ازسوی هرکدام ما وجود دارد.

تمام نگرانی من این بوده که با انتشار چنین متنی کارنشست سترون شود و جریان کارسیاسی ،تئوریک وتحقیقی  برای تدوین منشوری جامع ، تعطیل   و سرانجا م به جای پویائی و شکوفائی ، سستی و بی افقی حاکم برحرکت مابشود واختلافات حاشیه ای آن راازپای درآورد. من به سهم خود تلاش خواهم کرد که چنین اتفاقی نیافتد.
با درود های مجدد یدی 13اکتبر2014

 

یادداشت رفیق حسن حسام

 

رفیقیدی عزیز درود بر تو و خسته نباشی

اصلاحات کوچکی درچهار چوب پیشنهادات رفقا انجام داده ام .زیرا زحمت اصلی کار را تو کشیده بودی.

در این جا برای اطلاع رفقای کمسیون نه نفره و شورای نمایندگان توضیح زیر را ضروری می دانم

  و خواهشم این است که اینیاداشت کوتاه همراه متن نهایی  برای اطلاع رفقای کمسیون و شورای نماینگان پیوست شود

 رفقای عزیز ! چنانکه بارها و بارها در این چند ساله کتبی و شفاهی بیان داشته ایم ، با  جویده جویده نویسی پلاتفرم به صورتی که اکنون تنظیم شده ، مخالفیم اما باتوجه به اصرارو پا فشاری رفیق صلاح نماینده حزب کمونیست ایران  و رای ممتنع برخی از  رفقای کمسیون نه نفره ، ما با وجود تاکید برمخالفت  ، برای اینکه قدمی به جلو برداشته شود وبرای احترام  به خواسته رفقای حزب ؛ به این مدل تن در می دهیم .مخالفت ما چنانکه بار ها کتبا و شفا ها بیان داشته ایم ، حداقل و بطور بسیار فشرده متکی به دو دلیل اصلی زیر است

اول : پلاتفرم یا منشورنه جویده جویده و نا کامل  ، بلکه  باید جامع وکامل باشد تا سیما و اهداف کمونیستی ما را بیان کند

 اما متاسفانه به دلیل وجود اختلافات و تعابیر متنوع  در حوزه های مختلف در میان ما ، تدوین آن در شرایط کنونی ممکن نیست واین در حالی است که خوشبختانه  همه ما پذیرفته ایم که بر مبنای اشتراکات و  توافقات اقدام کنیم

دوم : بخش بزرگی از نیرو های چپ و کمونیست  هنوزدربیرون از تجمع ما هستند و ما نمی توانیم بدون مشارکت فعال اکثر آن ها و بدون مبارزه نظری رفیقانه مابین خود به منشوریا پلاتفرم کاملی دست یابیم و بنا بر این نمی بایست پلاتفرم دست و پا شکسته خود را به جنبش انقلابیابلاغ کنیم

رفقا ! تشکیل قطب چپ و اراده مشترک و تاثیر گذار، وحتی بردن گفتمان کمونیست هابه میان طبقه کارگر و سایرنیروی کار و زحمت ،این گونه پیش نخواهد رفت .اگر با همصدایی و همراهی اکثر کمونیست ها حرکت نکنیم ، در نهایت  فرقه ی خواهیم شد در میان سایر فرقه های میرنده دیگر

فراموش نکنیم که در این مورد دو تجربه بزگ اما شکست خورده به پشت سر داریم !!!

پایدار باشید حسن حسام

 

  به رفقای عزیز شورای نمایندگان

درباره بیانیه سیاسی

 

      بادرود

رفقای عزیز پس از برسی مجدد کلیه پیشنهاد های رفقای کمسیون نه نفره و پیشنهاد های مکتوب برخی از رفقای شوراوگفتگو ورایزنی درباره بیانیه سیاسی که تنظیم نهائی آنرا برعهده ما دونفر گذاشته بودید , به نتایج زیر رسیده ایم که بصورت پیشنهاد تقدیمتان می کنیم:

الف: متنی که اکنون با امضای ید ی ـ حسن در اختیار تان است درواقع کاری است در چهار چوب تدقیق و تلخیص سند اولیه منتها براساس اشتراکات , نه بیان نظر و برنامه اخص ما به عنوان دو نیرو . مادر عین حال که با برخی از مطالب متن  توافق نداشته ایم ؛ برای پیشرفت کار با تکیه بر اشتراکات این وظیفه را پیش بردیم وآنراتنظیم کرده ودراختیار شما گذاشتیم. پیشنهادات تازه رسیده توسط رفقای شورا هم عملا و اساسا تکرار همان مدار اختلافات گذشته است.ودر این میان اگر متن کاملا جداگانه رفیق صبوری را هم در نظر بگیرید، کار مشکل تر هم میشود.

رفقا !

وارد کردن اختلافات ِ مضمونی ، سلیقه ای و نوشتاری امری است پیچیده و تقریبا محال، که نه با آن موافقیم ونه می تواند توافق همه را در پی داشته باشد.

اما از آنجا که متن حاضر عملا توسط چند رفیق و با چند زبان وچند نثر تنظیم شده ، یکدست نیست مضافا اینکه کار تلخیص و باز نویسی و احیانا عدم دقت خود ما دو نفرهم موجب شده که متن از انسجام لازم ادبی بر خوردار نشود  . بنابراین اگر جمع باآنچه که هست توافق کند ، ما تنظیم مجدد متن را صرفا به لحاظ انشایی و ادبی به عهده می گیریم . در غیر این صورت با پوزش بسیار ، از رفقا می خواهیم ما راازانجام این وطیفه معاف بدارند

ب :رفقای عزیز

اکنون متاسفانه بیش از هفت ماه است که از نشست سوم گذشته اما به دلایلی که بر همه ما روشن است ، گزارش سیاسی مورد نظر نشست ، نهائی نشده است !

در این مدت رویداد های مهمی در سطح جهان به ویژه منطقه خاور میانه و ایران رخ داده که پیش نویس گزارش سیاسی موجود ما ـ که بر اساس مسایل هفت ماه پیش تنظیم شده ـ ولو آنکه تصویب هم شود ، آشکارا به روز نیست. و می تواند تا ثیر معکوس به دنبال داشته باشد .

با تکیه به این ملاحظه مهم  پیشنهاد زیر را با رفقا در میان می گزاریم :

انتشار این متن را بصورت تعلیق در آوریم  و مبنای کار و فعالیتهای مان را کماکان تا نشست چهارم ، گزارش سیاسی مصوبه نشست دوم قرار دهیم

اختلافات نظری و سیاسی و بعضا برنامه ای موجود ونیزمباحث نظری ضروری برای تدوین یک سندجامع سیاسی را بصورت علنی و از طریق پالتاک و فعال کردن سایت ؛ تانشست صلاحیتدار بعدی به بحث بگزاریم . در این مباحثات علاوه بر اعضای سازمانها ، احزاب ونهادهای شرکت کننده درنشست، نیروهای چپ و کمونیست بیرون از خودمان را هم فعال کنیم . و سپس با متنی جامع و به روز شده ـ البته همچنان در چهاچوب اشتراکات ـ به نشست چهارم برویم .

در این فاصله رفقای هماهنگی تهیه و تنظیم چند بیانیه را در پاسخ به مسایل داخلی ، منطقه ای و جهانی سازما ندهی کنند و اکسیون هایی را بر اساس آن تدارک ببینند . این تلاش در عین حال که تحرکی در ما ایجاد کرده و ما را از لختی موجود رها می سازد ،  در کنار نتایج مباحثات نظری و سیاسی رفیقانه چند ماهه ما ،می تواند پایه و مبنای گزارش وبیانیه سیاسی نشست چهارم قرار گیرد.

 

 با احترام

 یدی شیشوانی ـ حسن حسام

  2014-11-27        

 

 

 

آخرین اخبار

منتخب مقالات