سه شنبه04242018

Last update11:40:30 AM

Back شما اینجا هستید: خانه مقالات

مقالات

همکاری مشترک بین نیروهای چپ و کمونیست با کدام چشم انداز

 

 

 

 همکاری مشترک بین نیروهای چپ و کمونیست با کدام چشم انداز

نیروهای چپ و کمونیست در کلن با انگیزه بوجود آوردن"یک آلترناتیو  سوسیالیستی در ایران در تقابل با رژیم جمهوری اسلامی و تهدیدات امپریالیستی و راه حل های رفرمیستی و  ارتجاعی" و "ایجاد یک بدیل انقلابی و کارگری و سوسیالیستی" در تاریخ 24 ژوئن 2012 به نشست خود پایان دادند و تلاش جدیدی را در راستای همکاری میان نیرو های چپ و کمونیست در دستور کار خود قرار دادند.

ادامه مطلب...

مباحثات درباره مجلس موسسان

  مباحثات درباره مجلس موسسان

1- روبن مارکاریان، جایگاه مجلس موسسان در برنامه و  پلاتفرم مارکسیستی

2-  داریوش آرام ، جایگاه مجلس مؤسسان در برنامه و پلاتفرم مارکسیستی

3- سعید سهرابی  ، نگاهی به جوانب مجلس موسسان

 

ادامه مطلب...

نظر سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 

 

 

نظر سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 
درپاسخ به نامه هیئت هماهنگی شورای نمایندگان

پیرامون انتظارات ما از نشست دوم  وپیرامون برنامه سیاسی

ادامه مطلب...

جمعبندی از عملکرد "پروژه همکاری نیروهای چپ و کمونیست "و طرح انتظارات ما

  جمعبندی از عملکرد "پروژه همکاری نیروهای چپ و کمونیست "و طرح انتظارات ما

در نوشته زیر بشکل فشرده تبیینی از آنچه پروژه همکاری نیروهای چپ و کمونیست مینامیم ارائه میشود .متعاقبا به ارزیابی نقاط قوت و ضعف این حرکت مبادرت ورزیده و درپایان به طرح انتظارات از منظرهسته اقلیت میپردازیم. آنچه ما پروژه همکاری مینامیم تمایزاتی با حزب و جبهه و اتحاد عمل موردی دارد.پروژه همکاری از چند خصلت ویژه برخوردار است که آنرا از حزب و جبهه متمایز میکند .

ادامه مطلب...

اتحاد نیروهای چپ، کدام مرحله، کدام چشم اندازها

 اتحاد نیروهای چپ، کدام مرحله، کدام  چشم اندازها

در آستانه نشست سوم نیروهای چپ قرار داریم  و از جمله مسائل مورد بحث میان ما نیروهای تشکیل دهند اتحاد این است که اتحاد ما چه نامی باید برای خود انتخاب کند که منطبق با مرحله تکوین اتحاد باشد.

 

ادامه مطلب...

مبارزه ایدئولوژیک : نقش ها و ضرورت ها

 مبارزه ایدئولوژیک : نقش ها و ضرورت ها

1 – ایدئولوژی یک امر و مقوله ی طبقاتی است.بر پایه منافع طبقه معینی شکل می گیرد و انعکاس برگردان همین منافع در سازواره های مختلف معنوی و روحی و "وجدانی" است.این وارونگی البته قبل از هرچیز پایه مادی دارد و به وارونگی نظام طبقاتی – و نظام سرمایه داری در حال حاضر – مربوط می گردد."ایدئولوژی حاکم در هر جامعه، همان ایدئولوژی طبقه حاکم است". از همین رو در جامعه ی بورژوایی کنونی، مهم ترین کار ایدئولوگ های رسمی ، تبیین ، تشریح و مشروعیت بخشیدن و جلوه حقانیت و ابدیت دادن به ایدئولوژی این طبقه است.

ادامه مطلب...

یک گام به پیش، دو گام به پس!

  یک گام به پیش، دو گام به پس! (گزارشی از نشست تشکلهای چپ درکلن)

 پس از بیش از یک سال تلاش چند تشکل چپ به منظور گردهم آئی جدید نیروهای چپ جهت چاره جوئی برای رهائی ازتفرقه و تشتت، حرکتی مشترک به خاطر نزدیک شدن به یک دیگر، صورت گرفت. حوادث بین المللی و به ویژه نقشه های امپریالیستی درمورد ایجاد آلترناتیو مرکب از نیروهای بورژوائی، خرده بورژوائی و اپورتونیستی درمقابل جمهوری اسلامی ایران درقامت “شورای ملی مقاومت”به رهبری مجاهدین خلق و تجمعهائی در لندن، استکهلم، وین و غیره و خطر بروز جنگ امپریالیستی با ایران ، به تسریع این حرکت شدت بخشید و هشدار جدیدی بود دردرک خطراتی که از جانب این آلترناتیو سازیهای بورژواـ امپریالیستی متوجه جنبش کارگری و چپ ایران خواهدشد. 

ادامه مطلب...

آخرین اخبار

منتخب مقالات